Vacancy Edu

08 Postdoctoral Fellowship at Erasmus University Rotterdam, Netherlands

Spread the love

Erasmus University Rotterdam, Netherlands invites online Application for various Postdoctoral Fellowship in their different Departments. We are providing a list of Postdoc Fellowship positions available at Erasmus University Rotterdam, Netherlands.

Eligible candidate may Apply as soon as possible.

 

(01) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc Fellowship Position summary/title:  Phd/ Postdoc Convergence Health & Technology

Within Health and Technology we have the mission to shape the future of health(care) in a transformative way with the aim to improve health and societal participation for all. We strive for:

  • Life-long health, from pre-birth to end of life.
  • Socio-economic equality in health(care).
  • Prevention and early diagnostics to proactively maintain health.
  • Individual-tailored precise medical treatment for all.

Deadline : 28 Feb 2022

View details & Apply

 

(02) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc summary/title: Postdoctoral Researcher in Decision Neuroscience

We are recruiting for the position of a Postdoctoral researcher at the Erasmus Centre for Neuroeconomics at Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). We seek outstanding applicants whose research interests lay at the intersection of psychology, economics, marketing, and neuroscience. The particular interests of our centre are the neural underpinnings of the social and emotional influences on choice, value representation, persuasive messaging, and the neural forecasting of real-world behaviour.

Deadline : 28 Feb 2022

View details & Apply

 

 Looking for more Postdoctoral Positions Click Here

Looking for Faculty Positions Click Here

 

(03) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc Fellowship Position summary/title: Postdoc researcher for a project on public values in an mHealth world (0,8-1fte)

This project is part of the Gravitation programme Public Values in the Algorithmic Society (algosoc). The Gravitation program is an initiative by the Dutch government to support excellent research in the Netherlands. The funding is reserved for scientific consortia that have the potential to rank among the world’s best in their field. algosoc is a response to the urgent need for an informed societal perspective on automated decision making. Funded by the ministry for Education, Culture and Science for a period for 10 years, research in the algosoc programme will be grounded in a deep understanding of the systemic changes that automated decision making entails for core public institutions, for society, and for how public values are realised. The research will focus on three sectors: justice, health, and media. The programme brings together researchers in law, communication science, computer science, philosophy, public governance, STS, economy, and social sciences from five Dutch universities (Amsterdam, Utrecht, Tilburg, Delft and Rotterdam). Together, the algosoc community will develop solutions for the design of governance frameworks needed to complement technology-driven initiatives in the algorithmic society.

Deadline : 15 Jan 2022

View details & Apply

 

(04) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc Fellowship Position summary/title: Post-doc Formative evaluation ‘Consultation Room 2030’: Continuity of care from hospital to home’ (1,0 FTE)

This post-doc position – which is part of the highly prestigious Health & Technology Convergence (https://convergence.nl/health-technology/) between Erasmus MC (EMC), Delft University of Technology (TUD) and Erasmus University Rotterdam (EUR) – will position you at the forefront of the recently awarded Flagship ‘Consultation Room 2030: Continuity of Care from Hospital to Home’. This is one of the ten leading, long-term programs of the Convergence. In this Flagship, we lay the conceptual, methodological, legal, and practical groundwork for the sustainable embedding of digital health technologies. This project offers the unique opportunity to connect innovation to concrete health practices in an academic hospital setting of technological excellence.  

Deadline : 5 Jan 2022

View details & Apply

 

(05) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc Fellowship Position summary/title: Postdoc convergentie 1,0 FTE – Participatie van ongehoorde jongeren in Rotterdam (ESSB/DPAS)

Hoewel er steeds meer initiatieven worden ontwikkeld om de maatschappelijke en politieke participatie van jongeren vorm te geven, wordt ook steeds duidelijker dat grote groepen jongeren hierbij niet worden bereikt en aan de kant blijven staan. Een van de struikelblokken is het verschil tussen de ‘leefwereld’ van jongeren en de ‘systeemwereld’ die hen vraagt te participeren. Ook voelen niet alle jongeren zich bekwaam of in de positie om hun mening te geven. Bovendien valt op dat als jongeren al gevraagd worden om input te geven op beleidskwesties, deze input niet altijd mee wordt genomen in (participatieve) beleidsvorming, waardoor de kans dat jongeren nogmaals input willen leveren kleiner wordt.

Deadline : 13 jan 2022

View details & Apply

 

Click here for “Postdoc Application Cover Letter Template”

Click here to know “How to write a Postdoc Job Application or Email”

 

(06) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc Fellowship Position summary/title: Postdoc Convergentie 1,0 FTE: ‘Governance van NPRZ vanuit een meervoudig waardenperspectief’ (ESSB/DPAS)

Voor het Resilient Delta initiatief – thema ‘Stad’ zoeken we een postdoc onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Resilient Delta verbindt academische kennisontwikkeling met maatschappelijke uitdagingen. Als onderzoeker binnen de RDI-community ben je enthousiast over het ontwikkelen van deze nieuwe manier van werken en het genereren van maatschappelijke impact. Als postdoctoraal onderzoeker draag je bij aan het samenwerken tussen professionals, sociale partners, bedrijven, sociaal ondernemers, en bewonersorganisaties, en het overstijgen van disciplinaire grenzen in wetenschap en beleid. Methodologisch heb je een diverse achtergrond, waarbij je goed vertrouwd bent meervoudig (multi-sited) etnografisch onderzoek en actie-onderzoek.

Deadline : 13 jan 2022

View details & Apply

 

(07) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc Fellowship Position summary/title: Postdoc Convergentie 1,0 FTE: ‘Governance en impact van sociaal ondernemers op de arbeidsmarkt’ (ESSB/DPAS)

De stabiliteit en houdbaarheid van een maatschappij hangt in hoge mate samen de manier waarop mensen in die samenleving hun dag doorbrengen en aan hun dagelijks brood komen. Maar kan iedereen die dat wil, wel meedoen in de maatschappij en in het arbeidsproces? Dit vraagstuk speelt zeker voor jongeren en volwassenen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben (zoals jonge statushouders, ex-gedetineerden, voortijdig schoolverlaters door bijvoorbeeld een gebrek aan (passende) opleiding of sociale netwerken). Deze groepen kampen vaak met multiproblematiek: financiële schulden, verslavingen, kwetsbare mentale gezondheid, trauma, eenzaamheid en sociale isolatie. Volgens het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is er met name op Rotterdam Zuid sprake van een concentratie van dergelijke kwetsbare groepen jongeren en volwassenen.

Deadline : 13 jan 2022

View details & Apply

 

(08) Postdoctoral Fellowship Position

Postdoc Fellowship Position summary/title: Postdoc Convergentie 1,0 FTE: ‘Dynamiek van precair werk in Rotterdam Zuid’ (ESSB/DPAS)

Precair werk is werk waarbij de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en sociale bescherming relatief slecht zijn. Doorgaans draagt de werknemer bij precair werk (deels) zelf de sociale risico’s van arbeid, in plaats van de werkgever of de overheid. Tijdelijke contracten, oproepcontracten, platformwerk of freelance werk zijn voorbeelden van precair werk. Veel literatuur wijst op de negatieve gevolgen van precair werk, zoals financiële onzekerheid, mentale problemen en verminderd werkplezier. In sommige gevallen kan precair werk de opstap zijn naar regulier werk. De beelden over precair werk staan in schril contrast met talloze andere inzichten over de waarde van werk, waarin wordt gesteld dat werk onder meer bijdraagt aan een goede gezondheid, zelfontplooiing, financiële zekerheid en sociale contacten. 

Deadline : 13 jan 2022

View details & Apply

 

Click here to know “How to Write an Effective Cover Letter”

 

 

About Erasmus University Rotterdam, Netherlands – Official Website

Erasmus University Rotterdam is a public research university located in Rotterdam, Netherlands. The university is named after Desiderius Erasmus Roterodamus, a 15th-century humanist and theologian.

Erasmus MC is the largest and one of the foremost academic medical centers and trauma centers in the Netherlands, whereas its economics and business school, Erasmus School of Economics and Rotterdam School of Management are well known in Europe and beyond. Currently, Erasmus University Rotterdam has been placed in the top 100 universities in the world by five major ranking tables. In 2017, the university was ranked by Times Higher Education as 69th in the world with its business & economics as 17th, and clinical health as 42nd in the world, and was ranked among top ten business schools in Europe by the Financial Times. In 2015, Erasmus University Rotterdam was ranked by Times Higher Education as 20th in Europe and 72nd in the world, with its social sciences as 40th, and clinical health as 35th in the world.

 

 

Disclaimer: We try to ensure that the information we post on VacancyEdu.com is accurate. However, despite our best efforts, some of the content may contain errors. You can trust us, but please conduct your own checks too.

 

Related Posts

 


Spread the love

Leave a Comment